PLANS DE FORMACIÓ

Acompanyem a l’empresa en el desenvolupament del seu potencial a través dels plans de formació, participant en cada una de les fases que ho requereixi:

 

Fase 1 – DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES
Processos associats ·         Disseny del qüestionari adaptat a les característiques de la institució.

·         Subministrament del qüestionari i supervisió de la seva complementació

·         Anàlisis de la informació obtinguda en el qüestionari.

Producte final o documents de referència LLISTAT DE NECESSITATS FORMATIVES

 

Fase 2 – ELABORACIÓ DEL PLA ANUAL DE FORMACIÓ
Processos associats ·         Anàlisis documental (descripció de llocs de treball, pla estratègic, etc.)

·         Anàlisis dels recursos disponibles interns i externs

·         Establir prioritats en les accions formatives

·         Distribució i calendarització de les accions formatives

Producte final o documents de referència PLA DE FORMACIÓ

 

Fase 3 – EXECUCIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ
Processos associats ·         Recerca de formadors i/o centres de formació

·         Coordinació d’alumnes en l’acció formativa

·         Seguiment de les accions formatives

·         Avaluació de cada acció formativa (formador, instal·lacions, alumnes)

Producte final o documents de referència INFORMES DE SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ

 

Fase 4 – AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ
Processos associats ·         Avaluació de la satisfacció dels alumes en relació al lloc de treball

·         Avaluació del impacte de la formació en el lloc de treball

Producte final o documents de referència INFORME FINAL D’AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ